اخبار

اسفند 12, 1399
Double below-knee prosthesis

مقدمه ای بر توانبخشی

توانبخشی با تمرکز به بازتوانی فرد به افزایش کیفیت زندگی فرد می پردازد. در واقع توانبخشی از علوم پزشکی، علوم اعصاب، روانشناسی و علوم اجتماعی و… کمک می […]