زانوبند مفصل مدرج

آوریل 13, 2021
زانوبند با مفصل مدرج زانو

استفاده از زانوبندهای طبی در آسیب رباط های صلیبی زانو

در فضای مفصل زانو رباط های قوی وجود دارد که باعث پایداری مفصل می شود و به به حرکات بهتر زانو کمک میکنند و به همین […]